ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι επισκέπτες/χρήστες του Διαδικτυακού μας τόπου www.risecube.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα»), τον οποίο διαχειρίζεται η Ατομική Επιχείρηση με την επωνυμία « RISECUBE »(εφεξής «εμείς ή εμάς»), παρακαλούνται να διαβάσουν προσεχτικά, ως οφείλουν, τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης πριν την επίσκεψη/χρήση της Ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών μας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας μας δεν επιθυμεί να συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που θα περιγραφούν παρακάτω παρακαλείται όπως απέχει από οποιαδήποτε χρήση ή προσπάθεια χρήσης. Σημειώνεται δε, ότι η Ιστοσελίδα δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις ενώ οι χρήστες/επισκέπτες τεκμαίρεται ότι συναινούν και συγκατατίθενται στους τυχόν τροποποιημένους όρους/προϋποθέσεις εάν εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Ιστοσελίδα παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες πληροφορίες μέσω άρθρων, κειμένων, δημοσιεύσεων, οπτικοακουστικού υλικού (video), γραφικών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, φωτογραφιών, διαφημίσεων, φόρουμ και αναδημοσιεύσεων από τρίτους ιστότοπους. Το σύνολο των πληροφοριών παρέχεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και πληρότητα λαμβάνοντας όμως υπόψη τον όγκο των πληροφοριών που διαχειρίζεται ο ιστότοπος σας δηλώνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για οιανδήποτε ζημία τυχόν προκύψει στον επισκέπτη/χρήστη μετά από πλοήγηση στην Ιστοσελίδα μας και χρήση αυτής. Ομοίως η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται την ορθότητα των πληροφοριών που φιλοξενούνται στον Διαδικτυακό μας τόπο και πηγάζουν από τρίτους Ιστότοπους φυσικών ή και νομικών προσώπων. Οποιαδήποτε επικοινωνία, εμπορική συναλλαγή, παροχή υπηρεσιών ανάμεσα στους επισκέπτες/χρήστες και τους διαφημιζόμενους φυσικών ή και νομικών προσώπων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών/επισκεπτών και η Ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη φέρει από τυχόν συναλλαγές που προκύπτουν από τη μεταξύ τους σχέση καθώς ο Διαδικτυακός μας τόπος περιορίζεται στην απλή παρουσίαση και προβολή των υποσχεθεισών εκ μέρους των διαφημιζόμενων υπηρεσιών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Κάθε πληροφορία που πηγάζει αποκλειστικά και δημοσιεύεται από την Ιστοσελίδα αποτελεί αντικείμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας μας και ως εκ τούτου οι χρήστες/επισκέπτες δεσμεύονται από τις κείμενες εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλοίωση, εμπορική εκμετάλλευση, πώληση, διανομή και έκδοση των εξής υπηρεσιών μας που αναφέρονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: άρθρα, κείμενα, ειδήσεις, δημοσιεύσεις, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, διαφημίσεις, πληροφορίες, σχεδιαγράμματα, γραφικά, απεικονίσεις. Εξαιρετικά επιτρέπεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης με την προϋπόθεση ρητής αναγραφής της πηγής προέλευσής τους από την Ιστοσελίδα μας, δίχως να παραχωρούνται με αυτόν τον τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας μας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Πέραν των περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες όρους χρήσης και στην κείμενη εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται και με τα ακόλουθα: Υποχρεωτική αναφορά/αναγραφή της προέλευσης των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας μας. Απαγόρευση αναμετάδοσης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών μέσω της Ιστοσελίδας μας. Απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής καταχρηστικής και κακόβουλης χρήσης της Ιστοσελίδας η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημία καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επισκέπτες/χρήστες ή και στην ίδια την λειτουργία της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται στους χρήστες/επισκέπτες κατά τη διατύπωση προσωπικών σχολίων να υβρίζουν ή να θίγουν με τα γραφόμενα τους τρίτους καθώς και την τιμή και την υπόληψη προσώπων και να υποπίπτουν σε σχόλια με συκοφαντικό, ρατσιστικό, βίαιο, κακόβουλο περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν υιοθετεί ούτε ταυτίζεται με τυχόν προσωπικές απόψεις ή και αντιλήψεις των χρηστών/επισκεπτών. Απαγορεύεται η απόκρυψη της ταυτότητας των χρηστών επισκεπτών που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε συζητήσεις, σχολιασμούς ή και άλλες δραστηριότητες μέσω της Ιστοσελίδας μας.

ΑΠΟΛΕΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Μη συμμόρφωση του επισκέπτη/χρήστη στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας στην κείμενη εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία καθώς και τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, παρέχει το δικαίωμα σε εμάς να αποκλείσουμε τον επισκέπτη/χρήστη από τις υπηρεσίες μας, ακόμα και από την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα αυτή κάθε αυτή, καθώς και να προβούμε σε διαγραφή οποιουδήποτε υλικού δημοσίευσε ο αποκλεισμένος χρήστης μέσω της Ιστοσελίδας. Ο αποκλεισμός του επισκέπτη/χρήστη, δύναται να εφαρμοσθεί χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση και ειδική αιτιολογία. Οποιαδήποτε αξίωση κατά της Ιστοσελίδας προκύψει από παράβαση οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη εμείς διατηρούμε το δικαίωμά μας να ασκήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα κατά του επισκέπτη χρήστη για την ανόρθωση τυχόν θετικής και αποθετικής ζημίας που τυχόν έχουμε υποστεί.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Σημειώνεται ότι είναι στη διακριτική μας ευχέρεια να αναστείλουμε προσωρινά ή να τερματίσουμε την χρήση της Ιστοσελίδας και ως εκ τούτου το σύνολο των πληροφοριών και των υπηρεσιών που περιέχονται σε αυτή οποτεδήποτε και χωρίς αιτιολογία. Σε περίπτωση διακοπής ή αναστολής ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να διακόψει αμέσως οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της καθώς και να καταστρέψει οποιοδήποτε υλικό έχει περισυλλέξει και πηγάζει από την Ιστοσελίδα. Επιπλέον εμείς δεν δεσμευόμαστε έναντι οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν τερματισμό ή αναστολή λειτουργείας της Ιστοσελίδας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες όροι χρήσης και προϋποθέσεις συνιστούν σύμβαση η οποία διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς δικαίου καθώς και από τις οδηγίες και τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού δικαίου, ερμηνεύεται δε βάσει των κανόνων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς τον νόμο, άκυρη ή ακυρώσιμη παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Εάν κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαπιστώσει τυχόν πρόβλημα στη λειτουργία και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει μαζί μας άμεσα μέσω της φόρμας επικοινωνίας.